Detail akce

Okružní křižovatka u kaple sv. Anny v Bystřici nad Pernštejnem

Lokalita: Křižovatka ulic Novoměstská, K Domanínku a Hornická, Bystřice nad Pernštejnem
Investor: Město Bystřice nad Pernštejnem
Realizace: 2008
Rekonstrukce: 2014, 2019

Jednostupňová dokumentace - DSJ
Referenční list

Podnětem pro vypracování této dokumentace bylo vyřešení úpravy průsečné křižovatky u kaple sv. Anny (křížení ulic Novoměstská, K Domanínku a Hornická) na miniokružní křižovatku pomocí vodorovného a svislého dopravního značení tak, aby byl provoz bezpečnější a plynulejší. V roce 2008 se jednalo o dočasné řešení do doby, než bude vybudována konečná podoba MOK. Součástí řešení byla i navržená úprava stávajícího blízkého přechodu pro chodce k supermarketu Penny.

Důvody, které vedly ke změně dopravního značení:

 • Nedostatečný rozhled v křižovatce při jízdě Novoměstská – Novoměstská ve směru z centra.
 • Vysoká rychlost vozidel v ulici Novoměstská a s tím spojené nedostatečné rozhledové poměry na vjezdu do křižovatky.
 • Možnost vzniku psychologické přednosti.
 • Nevyhovující délka přechodu (20 m) v ulici Hornická. V rozporu s ČSN 73 6110.
 • Obtížné odbočení vlevo z ulice K Domanínku.
 • Absence varovných a vodicích prvků pro nevidomé a slabozraké.
 • Hraniční délka přechodu pro chodce k supermarketu Penny.

Tyto nedostatky řeší navržená čtyřramenná miniokružní křižovatka bez objízdných pásů.

Tvar křižovatky je blízký kruhu o nejmenším průměru 20 m. Největší průměr křižovatky je 22 m. Dělicí ostrůvky a středový ostrov byly vzhledem k nutnosti zachování průjezdnosti těžké nákladní dopravy vyznačeny vodorovným dopravním značením s vloženými krátkými příčnými prahy (Z12) a středovým ostrovem, které zajistí správné objíždění křižovatky osobními automobily, středně velkými nákladními automobily a autobusy. Parametry navržené miniokružní křižovatky zajistí pro návrhová vozidla bezpečný a plynulý průjezd po okružním pásu a pouze pro nadměrné přepravy bude umožněn přímý průjezd sníženou rychlostí.

V ul. Hornická byl namísto stávajícího nevyhovujícího přechodu pro chodce navržen přechod s ochranným dělicím ostrůvkem.

V ulici K Domanínku bylo navrženo zrušení stávajícího přechodu pro chodce a jeho nahrazení místem pro přecházení rozděleným dělicím ostrůvkem.

Dočasné řešení

Navržené řešení bylo provedeno pouze s minimálními stavebními úpravami, jednalo se o změnu místní úpravy, stavebně byly provedeny jen úpravy pro nevidomé, tedy varovné a signální pásy u přechodu pro chodce v ul. Hornická a místa pro přecházení k supermarketu Penny.

Opatření byla navržena s ohledem na průjezd automobilů na svoz komunálního odpadu, celá miniokružní křižovatka je plně přejížditelná.

Na stávající živičný povrch bylo nastříkáno nové vodorovné dopravní značení, doprostřed byl umístěn přejížditelný středový ostrov ⌀ 3 m (Výrobce a dodavatel: Jast s.r.o. Doudleby nad Orlicí) a 6 zpomalovacích prahů (krátký příčný práh Z12), do dělicích čar a dopravních stínů byly umístěny zpomalovací prahy. Zpomalovací prahy byly navrženy standardní černožluté (s vloženými odrazky) na rychlost 20 km/h, výška prahu 5 cm. Před zpomalovacími prahy v dopravních stínech byly umístěny deformovatelné směrové sloupky.

Na chodnících v ul. Hornická byly k přechodu pro chodce doplněny varovné a naváděcí pásy ke stávajícím sníženým obrubám. Stejně tak byly zřízeny varovné pásy u místa přecházení v ulici K Domanínku (k Penny). Přechod pro chodce byl nasvícen bezpečnostními světly.

Parametry miniokružní křižovatky

 • Průměr křižovatky: 20,00 – 22,00 m.
 • Šířka vodicího proužku: 0,25 m.
 • Šířka jízdního pruhu: 5,00 - 6,50 m.
 • Šířka prstence: 3,50 m.
 • Průměr středního ostrova: 3,00 m.

Zkušenosti z provozu

Z důvodu komplikované zimní údržby byly po šesti letech užívání odstraněny zpomalovací prahy u středového ostrova (docházelo k jejich postupnému vytrhávání z důvodu špatně uchycených šroubů).

Montovaný středový ostrov byl v roce 2019 nahrazen při rekonstrukci prováděné Správou a údržbou silnic kraje Vysočina dlážděným středem žulovým. Prahy byly nahrazeny pouze vodorovným dopravním značením. Nový stav je patrný z videa níže na této stránce.

Z provozu lze vidět, že původně dočasná OK se osvědčila a po úpravách funguje ke spokojenosti a bezpečnosti všech uživatelů provozu.

Jde o vysoce efektivní dopravní řešení. Nehodovost je zde prakticky nulová, za období 2008 – 2019 se zde stala pouze jedna dopravní nehoda, kdy řidič osobního vozidla nedal přednost vozidlu na okružním pásu.

Videodokumentace provozu po provedených rekonstrukcích:

Fotodokumentace stavu před rekonstrukcemi:

Situace:

Copyright © 2007 – 2024 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies