Přívětivé projektování

Ekologie – zelené projekty

Panuje obecná představa, že ekologie a dopravní stavby nejdou dohromady. Se svou filozofií projektování hledáme cesty, aby naše stavby byly k životnímu prostředí přívětivé. Dosahujeme toho následujícími body:

  • Používáme skromnější návrhové prvky (šířkové uspořádání), odpovídající požadovaným rychlostem. To se projevuje snížením investičních i provozních nákladů.
  • Navrhujeme kvalitní materiály (přírodní kámen) a správné technologické postupy. Stavby mají delší životní cyklus, menší náklady na údržbu, svým bezvadným stavem a kvalitním provedením životní prostředí zkvalitňují.
  • Zajištěním plynulého provozu optimální rychlostí snižujeme emise (zplodiny, prach a hluk) z užívání motorových vozidel.
  • V našich projektech prioritně podporujeme ekologické druhy dopravy (pěší, cyklo, veřejnou hromadnou). Teprve v dalším kroku řešíme plochy pro individuální automobilovou dopravu.
  • Zvýšený důraz na bezpečné utváření pozemních komunikací snižuje riziko dopravních nehod a s tím spojených zásahů IZS a dalších náprav škod, které čerpají přírodní zdroje.
  • Nezpevněné plochy, které v uličním prostoru vzniknou, doporučujeme osázet zelení středního a vysokého pásma. Tím vytvoříme příjemné pobytové prostředí a pro řidiče dostatečně pestrý prostor, který potlačuje strohý liniový charakter komunikací.

EKOLOGICKÉ PROJEKTOVÁNÍ ZNAMENÁ V NAŠEM POJETÍ KOMPLEXNÍ POHLED NA ZADÁNÍ A CITLIVÉ MEZIOBOROVÉ ZHODNOCENÍ PODMÍNEK PROJEKTU. TVOŘÍME „MĚSTA PRO LIDI“

Copyright © 2007 – 2024 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies