Detail akce

Masarykovo náměstí – rekonstrukce komunikace II/324

Lokalita: Masarykovo náměstí, Pardubice
Investor: Správa a údržba silnic PK, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Realizace: 2003
Dokumentace pro stavební povolení

Ocenění

Zadáním projektu byla rekonstrukce povrchu vozovky na Masarykově náměstí v Pardubicích. Upravený úsek se nachází na silnici II/324 mezi křižovatkami „Na Veselce“ a „U Duhové arény“. Délka rekonstruovaného úseku je cca 290,00 m.

Dopravní zatížení na tomto úseku bylo dle celostátního sčítání z roku 2000 téměř 18 000 vozidel za den. To je vzhledem k poloze v centru města a silnému příčnému pohybu chodců poměrně vysoká intenzita, která je pro přecházející určitou bariérou, ale s dostatečnou rezervou kapacity na její převedení stačí dva jízdní pruhy (pro každý směr jeden).

Na základě těchto vstupních údajů jsme v projektu navrhli úpravu zúžení uličního uspořádání na obousměrnou komunikaci kategorie MO 7,5/30 se samostatnými zastávkovými pruhy pro veřejnou hromadnou dopravu. Na základě připomínek DOSS došlo ke změně na kategorii MO 16/30 – směrově dělený čtyřpruh s dělícím pásem šířky 2,00 m. Pro bezpečné přecházení chodců byla zřízena dvě místa pro přecházení. Zvláštností tohoto řešení je rozdílný povrch v každém jízdním pruhu vozovky. Toto uspořádání přirozeným způsobem usměrňuje pohyb osobních vozidel do vnitřního pruhu a zvyšuje tak bezpečnost chodců při přecházení.

Protože se jedná o území exponované z hlediska dopravního i urbanistického, ale taktéž kvůli bezpečnosti pěších a cyklistů, bylo třeba tomuto návrhu věnovat patřičnou péči a provést jej v duchu zásad tehdy připravované novely ČSN 73 6110 a dalších navazujících technických předpisů.

Situace:

Copyright © 2007 – 2024 David Novotný | Mapa stránek | GDPR a cookies